W dzisiejszych czasach rola funkcji zarządzania zasobami ludzkimi jest postrzegana jako zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanych i właściwie zmotywowanych ludzi do wykonania prac zorientowanych na celach firmy. Dodatkowo tempo i kierunek zmian w sferze politycznej, ekonomicznej, technologicznej i społecznej, globalna konkurencja wymagają nieustannego uczenia się jednostek i organizacji.

 

Motywacja dla pracownika – wysokiej jakości światło, oprawy ledowe

 

Konkurencyjna przewaga przedsiębiorstwa znajduje swoje źródło w zdolności załogi do projektowania i wdrażania zmian strategicznych oraz tworzenia innowacji. Jest to uwarunkowane pojawieniem się nowych procesów, usług i produktów, które zdecydowanie wpływają na zmienność wymagań, wiedzy, umiejętności i wszelkich zachowań. Tym samym obecne kwalifikacje pracowników wkrótce mogą się niestety okazać niewystarczające. Rozwój zawodowy aktywizuje pracowników, dlatego ważnym elementem pracy kadr jest prowadzenie szkoleń zawodowych. Musimy jednak pamiętać, aby takie szkolenia były przeprowadzane w odpowiednich warunkach. Chodzi tutaj o fakt, by podczas szkoleń pracownicy mieli odpowiednie oprawy ledowe, jak również odpowiedni sprzęt. Rozwój pracownika następuje głównie poprzez kształcenie i szkolenie. Kształcenie to osiągane przez powszechnie dostępną edukację ogólnej i zawodowej wiedzy. Zorientowane jest ono na pojmowanie obszarów od strony teoretycznej, praktycznej i modelowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie, rozumienia kultury, rozwoju osobowego oraz postrzegania i oceny zjawisk. Rozwój pracowników jest też ważnym czynnikiem satysfakcji z pracy. To rodzaj wyróżnienia i informacja dla pracownika, że firma wiąże z nim swój dalszy postęp. Pracownicy traktują go jako nagrodę za ich wkład czasowy i intelektualny.

W opinii Pocztowskiego pod pojęciem tym rozumie się ogół celowych i systematycznych działań, występujących w danej organizacji oraz skierowanych na pogłębianie i poszerzanie określonych elementów potencjału pracy, jak i wyposażenie go w nowe elementy niezbędne z punktu widzenia aktualnych a także przyszłych potrzeb tej organizacji.